FRAGT FRA 0 KR.
Osuma.dk Erhverv
søg
vælg leveringstid og sted
Valgte område — Skift
 
4595
306,33/l

Brasso.

Producent  Reckitt Benckiser A/S

150 ml  RB Nordic

Poleringsmiddel til metal.
Ingredienser:
30 % alifatiske kulbrinter, 5-15 % aromatiske kulbrinter <5 % sæbe.
Opbevaring :
Opbevares utilgængeligt for børn.
Anvendelse :
Gnid ind med en blød klud. Puds efter med en tør, blød klud inden cremen er helt tør.
Information :
Vigtig!
Irriterer huden. Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. Brandfarlig. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med huden. Kommer stoffet i øjnene, skylles strakt grundigt med vand og læge kontakter. Må ikke tømmes i kloakafløb. Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.