FRAGT FRA 0 KR.
Osuma.dk Erhverv
søg
vælg leveringstid og sted
Valgte område — Skift
 
  • svanemærket
875
17,50/l

Coop Opvask

Producent  Coop

500 ml  Coop

Opvaskemiddel fra Coop med Aloe vera.
pH: ca. 7
Opbevaring :
Tørt og ikke for varmt og utilgængeligt for børn.
Anvendelse :
Til håndopvask. Kan også andvendes til lettere rengøring af hårde overflader, der tåler vand fx gulve, vægge, inventar og glaspartier. pH: ca. 7 i opløsningen.

Indånding: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under opsyn.
Hudkontakt: Forurenet tøj og sko fjernes straks. Hud, der har været i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og sæbe. Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE opløsningsmidler eller fortyndere.
Øjenkontakt: Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks med vand (20-30 °C) i mindst 15 minutter. Søg læge.
Indtagelse: Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring sikkerhedsdatabladet eller etiketten fra produktet. Fremkald ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.
Forbrænding: Skyl med rigelige mængder vand indtil smerten ophører og fortsæt derefter i 30 min.